• Yrkestitel: Professor/övertandläkare i odontologisk röntgendiagnostik
 • Arbetsgivare: Malmö universitet
 • Tjänsten utlyses i: Malmö
 • Kontakt: Bengt Götrick
  Sektionschef
  040-665 84 27
  bengt.gotrick@mau.se
 • Publicerad: 4 maj 2021
 • Sista ansökningsdag: 20 augusti 2021
 • Ansök nu check
 • Tipsa:

Mer information

Professor/övertandläkare i odontologisk röntgendiagnostik

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet
Odontologiska fakulteten är en av fem fakulteter inom Malmö universitet. Både forskning och undervisning syftar till att förbättra oral hälsa hos hela befolkningen. Fakulteten erbjuder utbildning till tandläkare, tandhygienister och tandtekniker samt specialist- och forskarutbildning. All undervisning sker genom utmaningsbaserat lärande. Forskningen är temabaserad och forskare möts för att studera olika aspekter av oral hälsa och sjukdom. Fakultetens forskare ingår i både nationella och internationella samarbeten med företag, universitet och organisationer som SBU och WHO.  

Sektion 4
Odontologiska fakulteten är organiserad i fyra sektioner och en tandvårdsklinik. Ämnesområdet odontologisk röntgendiagnostik ingår i sektion 4, tillsammans med ämnesområdena oral diagnostik, oral hälsa, ortodonti, pedodonti och samhällsodontologi. I sektionen ingår även HTA-O och WHO CAPP.

Ämnesområdet odontologisk röntgendiagnostik
Verksamheten bedrivs inom grundutbildning, forskarutbildning och specialistutbildning (odontologisk radiologi). Specialisttandvård utövas inom specialiteten odontologisk radiologi. Forskning sker i samarbete med nationella och internationella forskare och vårdgivare inom tandvård och sjukvårdsområdet.

Innehåll och arbetsuppgifter
Anställningen omfattar förutom egen forskning, ansvar för utvecklingen av forskningen inom ämnesområdet, forskarutbildning, handledning av doktorander samt medverkan i utveckling av flervetenskaplig forskning. Professorer undervisar på samtliga utbildningsnivåer och deltar i utvecklingen av utbildningarna. Innehavaren ska aktivt delta i universitetets och fakultetens samverkan med det omgivande samhället samt bidra till att öka volymen av externt finansierad forskning. Professorn ska vara drivande i utvecklings- och kvalitetsfrågor. Anställningen innefattar även teoretisk och klinisk handledning inom ämnesområdet för ST- tandläkare, samt egen klinisk verksamhet på specialistnivå.

Behörighet
Behörig att anställas som professor inom annat än konstnärlig verksamhet är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (Högskoleförordningen 4 kap 3 §).

En universitetslärare vid Malmö universitet förväntas ha högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 15 högskolepoäng, eller motsvarande formaliserad högskolepedagogisk utbildning. Nya medarbetare som saknar denna utbildning ska inom ramen för sin anställning påbörja sådan utbildning inom ett år från anställningens start. En professor ska ha genomgått en formaliserad pedagogisk utbildning inkluderande handledning av doktorander enligt universitetets rekommendationer. 

För denna anställning krävs specifikt

 • Doktorsexamen och professorskompetens inom ämnet odontologisk röntgendiagnostik
 • Svensk tandläkarlegitimation och svensk specialistkompetens/examen i odontologisk radiologi
 • Klinisk skicklighet
 • Dokumenterad god förmåga att erhålla externa forskningsmedel
 • Omfattande erfarenhet av huvudhandledning inom forskarutbildning fram till disputation inom ämnet
 • Omfattande erfarenhet av specialiseringsutbildning för tandläkare och handledning fram till specialistexamen i odontologisk radiologi
 • Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
 • Stor erfarenhet inom utbildning och examinationer på samtliga nivåer inom universitetet.

Särskilt meriterande för denna anställning

 • Dokumenterad god kommunikations- och samarbetsförmåga såsom kunna visa på goda samarbeten inom forskningen samt goda vitsord från studenter.

Utöver den formella kompetensen ska universitets medarbetare ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att företräda universitetet på bästa sätt.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga eller konstnärliga skickligheten (Högskoleförordningen 4 kap 3 §).

En professor ska vara mycket väl etablerad inom sitt vetenskapsområde och internationellt erkänd med hänsyn tagen till ämnesinriktningens särart och tradition. Graden av skicklighet ska i betydande grad överskrida vad som krävs för antagning till docent.

En professor ska uppvisa:

 • Dokumenterad kompetens inom ämnet
 • Dokumenterad förmåga att leda och utveckla akademiska miljöer samt erfarenhet av ledningsuppdrag 
 • Dokumenterad förmåga till kommunikation och samverkan med aktörer i andra delar av samhället med tydlig anknytning till utbildning och forskning

Med pedagogisk skicklighet avses:

 • Dokumenterad förmåga att med hög kvalitet planera, utveckla, genomföra och leda utbildning genom olika undervisningsmetoder på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå.
 • Dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete och en reflekterande redogörelse kring den egna pedagogiska grundsynen och praktiken
 • Dokumenterad förmåga till forskningsanknytning av utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå beträffande såväl innehåll som pedagogik
 • Dokumenterad omfattande erfarenhet av forskarutbildning. Detta kan innefatta gedigen erfarenhet av planering, antagning, arbete med studieplaner och kursutveckling, examination, handledning fram till disputation samt erfarenhet av huvudhandledning.

Med vetenskaplig skicklighet avses:

 • Forskning inom områden med relevans för aktuell anställning
 • Dokumenterad förmåga att initiera, planera, utveckla, genomföra och leda forskning av hög kvalitet och med internationellt genomslag
 • Dokumenterad förmåga att kommunicera forskning inom och utom vetenskapssamhället
 • Dokumenterad förmåga till internationella forskningssamarbeten
 • Dokumenterad förmåga att attrahera externa forskningsmedel i konkurrens med hänsyn tagen till ämnesområdets särart och tradition
 • Dokumenterad god förankring i vetenskapssamhället

Upplysningar
Dekan Gunilla Klingberg, 040-665 84 85, gunilla.klingberg@mau.se
Sektionschef Bengt Götrick, 040-665 84 27, bengt.gotrick@mau.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2021-08-20. Det är du som sökande som ska tillse att universitetet förstår vad som står i din ansökan. Skrivs inte din ansökan på svenska, engelska eller något av de nordiska språken ansvarar du för att ansökan och dess bilagor översätts.  

Meriterna dokumenteras med vägledning av Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare.

Se även Malmö universitets anställningsordning

Böcker och eventuella andra handlingar (publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer REK 2021/96, i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress: HR-avdelningen, Malmö universitet, Matrosgatan 1,
211 18 Malmö, märkt med referensnummer REK 2021/96.

Ansökan skall innehålla

 • Meriter förtecknade enligt Malmö universitets meritportfölj för lärare,/forskare
 • Examensbevis för doktorsexamen, bevis om svensk tandläkarlegitimation och bevis om svensk specialistkompetens i odontologisk radiologi
 • Övriga relevanta betyg och intyg
 • Pedagogisk avsiktsförklaring
 • Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen inklusive en vision om den sökandes framtida forskning och undervisning.
 • Förteckning över vetenskapliga och pedagogiska arbeten
 • De vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas (max 10 av varje)

Övrigt
Anställningen är tillsvidare och heltid.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde
2022-01-01 eller enligt överenskommelse

Fackliga företrädare

SACO: Viveca Andersson-Plyming Viveca.Andersson-Plyming@mau.se  
OFR/ST: Naser Eftekharian, naser.eftekharian@mau.se 
SEKO: sekocivil1@seko.lu.se

 Välkommen med din ansökan!